dr hab. Tomasz Grzyb

 

Adiunkt (parownik naukowo-dydaktyczny), Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wykształcenie –
2017.09 – doktor habilitowany, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł rozprawy: „Synteza oraz właściwości strukturalne i spektroskopowe nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców wykazujących zjawisko up-konwersji”

2011.06 – doktor, studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, temat pracy: „Synteza i właściwości fotofizyczne nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców (III)”.

2007.06 – magister, studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, praca magisterska pt.: „Elektrochemiluminescencja wybranych kompleksów Eu3+ i Tb3+ w roztworach wodnych”.

Zainteresowania naukowe:

  • Synteza nanomateriałów i ich funkcjonalizacja
  • Właściwości spektroskopowe jonów lantanowców
  • Zjawisko up-konwersji oraz procesy przeniesienia energii w nanomateriałach
  • Spektroskopia laserowa

Kierowanie dwoma projektami NCN:

  • Grant SONATA-BIS UMO-2016/22/E/ST5/00016 (2017-2022) „Nowe spojrzenie na zjawisko up-konwersji w nanocząstkach domieszkowanych jonami lantanowców: synteza struktur typu rdzeń/powłoka oraz badania emisji pod wpływem promieniowania z zakresu drugiego i trzeciego okna biologicznego”, budżet 1 929 300 zł
  • Grant SONATA UMO-2011/03/D/ST5/05701 (2012-2016) „Synteza oraz zbadanie właściwości strukturalnych i spektroskopowych nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców wykazujących up-konwersję”, projekt zakończony, budżet 836 100 zł

Udział jako wykonawca w projektach NCN:

  • Grant OPUS UMO- 2016/21/B/ST5/00110 (2017-2020) „Powierzchniowo modyfikowane hybrydowe, wielofunkcyjne nanomateriały luminescencyjne i ich znaczenie biologiczne”, budżet 1 246 800 zł
  • Grant HARMONIA UMO-2012/06/M/ST5/00325 (2013-2016) „Nanokrystaliczne hybrydy magnetyczno-luminescencyjne zawierające jony lantanowców. Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe”, budżet 479 440 zł